theme wordpress

علی قطبی زاده

آموزشی

مدیریت اسرار درون برنامه iOS

تقریبا تمام برنامه های iOS به مقادیر خصوصی نظیر کلید های API ، رمز های عبور و … نیاز دارند. بعضی از آنها در کد برای کانفیگ(config) کردن کتابخانه های…
بستن
بستن